คอล์ยชาร์ท JO8C Sawa 60A 2-065-01-03

2-065-01-03
คอยล์ชาร์ท JO8C Sawa 
24V 60A