เฟืองสตาร์ท ISUZU NPR150 4HK1 24650147 24650160

2-465-01-60 (4HK1)
 
เฟืองสตาร์ท NPR150 4HK1 11ฟัน
 
 
 
ใช้กับไดรุ่น