คอล์ยชาร์จ Isuzu DECA 6HK1 2-065-01-06

2-065-01-06


คอล์ยไดชาร์จ Isuzu Deca 6HK1

24V 60A