เกจ์วัดระดับน้ำมัน Veethree Fuel gauge

เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 

#2-007-01-01 12V หน้าดำ (260976)

#2-007-01-03 24V หน้าดำ (267169)

#2-007-01-02 12V หน้าขาว (260977)

#2-007-02-01 24V หน้าขาว (267186)

#2-007-01-04 12V หน้าครีม (267191)

#2-007-01-05 24V หน้าครีม (267192)

 

*ข้อควรระวังการใช้งาน*

- กรณีทดสอบเกจ์แต่ยังต่อไม่ครบวงจรไปที่ลูกลอยหรือลูกลอยยังไม่ต่อลงกราด์ให้ครบวงจร จะทำให้เกจ์จะยันสุดทันที(น้ำมันเต็มถัง)

- กรณีเกจ์ขี้นสลับด้านให้กลับด้านลูกลอย

- กรณีไม่ใช้ลูกลอย Veethree หรือ ค่าลูกลอยไม่ใช่ 10-180โอห์ม จะได้ค่าไม่ตรงเพราะแต่โรงงานรถแต่ละยี่ห้อค่าไม่ตรงกันอยู่แล้ว