เฟือง JCM ND 4.5KW, 2.5KW

#2-465-05-01

เฟืองสตาร์ท Isuzu JCM หมุนขวา

11ฟัน หัวโต 40mm

ยาว 146mm