คัทเอาร์ท Isuzu TFR NDtype 10660109 New-F.J

1-066-01-09 (New-F.J)

2-067-01-02 (Mobiletron) VR-H2005-2WA

2-066-01-61 (Yunyi) 03-053

 

คัทเอาร์ทไดชาร์ท Isuzu TFR 12V

A-Circuit 

Set point: 14.3V