คัทเอาร์ทไดชาร์จ Optra 20660152

2-066-01-52 (Yunyi 01-019)

ไดชาร์จ เชฟโรเล็ต ออปตร้า

Chevrolet optra

12V Setpoint:14.7

B-Circuit

กรุณาติดต่อสอบถาม
1
จำนวน: